راهنمای مراجعان/ راه‌های تماس

راهنمای مراجعان/ راه‌های تماس

 

شماره‌های تماس معاونت مطبوعاتی


نام واحد

شماره تماس


پشتیبانی اداره کل مطبوعات و خبرگزای های داخلی

84095159


آگهی‌های دولتی

آگهی‌های ثبتی

84095221


84095261


اداره اعلام وصول

196و 84095195


بازرسی دفاتر نشریات

84095390


تسهیلات کاغذ

یارانه

84095150


84095157


بیمه خبرنگاری- عضویت صندوق

پرونده خبرنگاری

84095145

84095146پیگیری امور اعضا و برگزاری انتخابات خانه های مطبوعات

146و 84095145


ارزیابی کیفی نشریات

رتبه بندی رسانه های برخط

84095165


84095165


موسسات مطبوعاتی

84095153


پشتیبانی دبیرخانه هیأت نظارت برمطبوعات

84095235


درخواست اخذ امتیاز رسانه (با رقم سمت راست کد پیگیری 1,2,3)

84095211


درخواست اخذ امتیاز رسانه (با رقم سمت راست کد پیگیری 4,5,6)

84095210


درخواست اخذ امتیاز رسانه (با رقم سمت راست کد پیگیری 7,8,9)

84095209 


درخواست اخذ امتیاز رسانه (با رقم سمت راست کد پیگیری 0)

84095215


درخواست مربوط به مـــاده 16 قانون مطبوعات

84095298


درخواست تغییر صاحب امتیاز و مدیرمسئول

84095283 -84095267


درخواست تغییر سایر مشخصات رسانه های دارای مجوز

84095238


واحد صدور ( پروانه انتشار و کارت مدیر مسئولی)

171و 84095178


پشتیبانی فنی سامانه جامع رسانه های کشور

84095175