قوانین و مقررات‌قانون استفساریه از موسسات و واحدها و مراکز فرهنگی

‌قانون استفساریه از موسسات و واحدها و مراکز فرهنگی

‌قانون استفساریه از موسسات و واحدها و مراکز فرهنگی مندرج در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامی مصوب 1365 و تبصره (6) ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371
‌موضوع استفسار:
‌منظور از موسسات و واحدهای فرهنگی مندرج در قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر‌شده و می‌شود - مصوب 1372 - کلیه موسسات و مراکز فرهنگی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به قانون اهداف و وظایف خود و‌سایر قوانین و مقررات مجاز به صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت آنها است؟
‌مراکز فرهنگی مذکور در تبصره (6) ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1371 - ناظر به موسسات انتشاراتی و‌مطبوعاتی نیز می‌باشد؟

‌نظر مجلس:

‌ماده واحده -
1 - منظور از موسسات و واحدهای فرهنگی مندرج در قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی‌دایر شده و می‌شود (‌مصوب 1372) کلیه موسسات و مراکز فرهنگی می‌باشد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به قانون اهداف و وظایف‌خود و سایر قوانین و مقررات مجاز به صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت آنها است.
2 - مراکز فرهنگی مذکور در تبصره (6) ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم (‌مصوب 1371) ناظر به موسسات انتشاراتی و‌مطبوعاتی نیز می‌باشد.
‌تاریخ تصویب 1376.1.31
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.2.10